Charakteristika bloku:

Připomeneme si znaky léta,zaměříme se na přírodu živou i neživou /např.sbírání bylinek a jejich sušení,zkoumání a pozorování hmyzu lupou, jejich porovnávání v encyklopediích, atlasech/, ale i na léto jako čas dovolených, výletů, odpočinku, otužování sluncem a vodou. Připomeneme si nebezpečí,které nám může v přírodě hrozit – neznámé prostředí,bodavý hmyz…,s blížícím se koncem školního roku si zopakujeme pomocí soutěží a her, co jsme se

naučili,připravíme společné odpoledne dětí a rodičů na školní  zahradě s pasováním školáků,

táborákem.

 

Doporučená témata:                   1.  Krtečku, léto je tady!

                                                          2.   Malý svět broučků

                                                          3.   Hurá prázdniny!

 

Integrované bloky III.,IV.,V.a VI. mají společné téma – sledování změn,souvisejících se  střídáním čtyř očních období, proto jsou další části /kompetence, dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy/ společné.

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence k učení:

-          získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a učení

-          klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá,co se kolem děje,chce porozumět

věcem , jevům a dějům, které kolem sebe vidí

-            má elementární poznatky o světě přírody, která je obklopuje

 

Kompetence k řešení problémů:

 

-          odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

-          všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

 

Kompetence komunikativní:

 

-          průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci

-          slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 

Kompetence sociální a personální:

 

-          umí odmítnout nevhodné chování i komunikaci, která je nepříjemná

-          spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

-          odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, a také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 

Kompetence činnostní a občanské:

 

-          svoji činnost a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

-          dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

-          chová se ohleduplně a odpovědně k okolnímu prostředí

 

                                        

 

                                                                           .

Dílčí  vzdělávací cíle:

 

-          uvědomění si vlastního těla

-          rozvíjet  pohybové schopnosti v oblasti hrubé i jemné motoriky/koordinace a rozsah pohybu,dýchání,koordinace ruky a oka apod./, ovládání pohybového aparátu a tělesných  funkcí

-          rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

-          rozvíjet komunikativní dovednosti /verbální a neverbální/ a kultivovaného projevu

-          vytvářet základy pro práci s informacemi

-          posilovat  přirozené poznávací city /zvídavost,zájem,radost z objevování apod./

-          rozvíjet paměť a pozornost,přecházet od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

-          rozvíjet  a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání

-          rozvíjet relativní citovou samostatnost

-          osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

-          vytvářet  prosociální postoje /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivost a pod./

-          osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije

-          rozvíjet estetický a společenský vkus

-          vytvářet elementární povědomí o širším přírodním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti,vývoji a neustálých  proměnách

-          rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

-          pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

-          osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

-          vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou

 

 

 

Vzdělávací nabídka

-        lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)

-        manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-        zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

-        smyslové a psychomotorické hry

-        konstruktivní a grafické činnosti

-        hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-        činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

-        příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

-        činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-        artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-        společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

-        komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

-        samostatný slovní projev na určité téma

-        vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

-        přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-        grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

-        přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor
o výsledku pozorování

-        motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-        konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

-        spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

-        smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-        námětové hry a činnosti

-        hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

-        hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné
a pojmové)

-        činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

-        činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

-        činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci

-        činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

-        činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

-        příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

-        estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)

-        sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte)

-        tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování
a tříbení vkusu

-       receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů,     hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-        přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

-        aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

-        sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

-        poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

-        přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

-        práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-        kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

-        praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

-        životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

-        ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)

-        smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

 

 

Očekávané výstupy:                        Dítě a jeho tělo

 

-          vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů /sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně,chutě,vnímat hmatem apod./

-          zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  

prostředí /zvládat překážky,pohybovat se na sněhu,ledu,ve vodě, v písku/

-          zachovávat správné držení těla

-          ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

-          zacházet s běžnými pomůckami, nástroji, materiály

-          mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

 

                                                        Dítě a jeho psychika

 

-          správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

-          pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

-          porozumět slyšenému

-          zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

-          vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-          vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech/konstruktivních,výtvarných,

hudebních, pohybových či dramatických/

-          chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby

je využívat

-          projevovat zájem o knížky

-          soustředěně poslouchat četbu, hudbu,sledovat divadlo, film

-          postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

-          podílet se na organizaci hry a činností

-          uvědomovat si svoje možnosti a limity

-          uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

-          poznat některá písmena a číslice, popř. slova

-          poznat napsané své jméno

-          sledovat očima zleva doprava

 

 

 

 

                                                                           .

                                                        Dítě a ten druhý

 

-          navazovat kontakty s dospělým

-          uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

-          učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

-          odmítnout komunikaci , která je dítěti nepříjemná

 

 

                                                    Dítě s společnost

 

-          utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách , co je v souladu s nimi a co proti nim a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této

představy chovat

-          aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy

-          zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných

činností

-          zvládat základní hudební dovednosti  vokální i instrumentální

-           

                                                   Dítě a svět

-          orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

-          vnímat,že svět má svůj řád, že je rozmanitý a porouhaný

-          všímat si změn a dění v nejbližším okolí

-          porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé,přizpůsobovat se jim

-          rozšiřovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

-          pomáhat pečovat o okolní životní prostředí