Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá v rovině obecných potřeb, přiměřeně věku s ohledem na harmonický rozvoj a individualitu každého jedince. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvářet podnětná a zajímavá prostředí, ve kterých mohou děti prožívat uspokojení a radost ze všech činností, vzájemně si naslouchat , objevovat a samostatně jako schopní jedinci uznávaní svým okolím.
 
Cíle koncepce pro školní rok 2019-2020
 
Cíl č. 1
Rozvíjet osobnost, možnost seberealizace každého jedince, co největší rozvinutí a uplatnění jeho osobního potenciálu. Záměrem je jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopna zvládat nároky života v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které dítě v budoucnu nevyhnutelně očekávají (dlouhodobý cíl).
Cíl č. 2
Vzbudit v dětech zájem o kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sebe samých. Zprostředkovat dětem získávání prvotních informací o životním prostředí. Učit děti samostatně (individuálně i v týmu) aktivně a tvořivě myslet a jednat (dlouhodobý cíl).
Cíl č. 3
Zaměřit se na využívání a zpracovávání odpadových materiálů v práci s dětmi, při společných akcích rodičů a dětí, při tvorbě celoročního ekol. projektu , vytvářet povědomí o významu ekologického chování a cítění.
Cíl č. 4
Snažit se pro děti, rodiče, pracovnice, partnerské organizace vytvořit v mateřské škole prostředí pohody, porozumění, přátelství a vzájemné pomoci a soudržnosti, zapojit rodiče do příprav celoročního programu se zaměřením na ekologické aktivity při společných akcích dětí a rodičů.
Cíl č. 5
I v letošním školním roce budeme klást důraz na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ. Na základě diagnostiky dle knihy A. Sindelarové „Předcházíme poruchám učení“ (pracovní listy, testy, úkoly, týkající se sluchového, zrakového vnímání, koncentrace, paměti, grafomotoriky). Dále budeme podporovat zájem o kreslení, malování, zájem o knihy.
Seznámíme rodiče předškoláků s metodami, které budeme podle této knihy používat a také s tzv. "Desaterem pro rodiče předškoláků"
 
  • Dítě by mělo být dostatečně samostatně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé
  • Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze
  • Dítě  by mělo zvládat přiměřené jazykové  a řečové dovednosti
  • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace
  • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť
  • Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné 
  • Dítě by mělo být schopné vnímat přiměřené kulturní podněty, projevovat se v tvořivých činnostech
  • Dítě by se mělo přiměřeně orientovat ve svém prostředí