INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova, Boršovská 3241, 697 01 Kyjov, IČO: 69651191, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje především
pro splnění právní povinnosti, pro splnění smlouvy, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely oprávněných zájmů správce nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají (viz. tabulka). Osobní údaje zpracovávané z uvedených titulů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR),
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR),
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu,
  • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),
  • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím datové schránky ID sbw63bg, emailem – msborsovska@seznam.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova, Boršovská 3241, 697 01 Kyjov. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov (určená osoba -
Bc. Eva Julínková), telefon: 518 697 448, email: poverenec@mukyjov.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul
pro zpracování

Příjemce osobních údajů

Doba uložení

Evidenci dětí a žáků (školní matrika, evidenční list dítěte/katalogový list žáka)

Osobní údaje (adresní
a identifikační údaje), zvláštní kategorie citlivých údajů (dále jen citlivé údaje)

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. b) školského zákona

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Doklady o přijímání dětí a žáků (např. žádost, rozhodnutí)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Doklady o průběhu vzdělávání
a jeho ukončování (např. vedení docházky, pedagogická diagnostika, individuální vzdělávání, vzdělávání v zahraničí, podpůrná opatření, osvobození
od úplaty, žádosti o odklad, odhlášení, uvolnění)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje), citlivé údaje

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje), citlivé údaje

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. f) školského zákona)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Záznamy z pedagogických rad

 

Osobní a citlivé údaje dětí, žáků

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. h) školského zákona)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a lékařské posudky

Kniha úrazů a záznamy o úrazech zaměstnanců

 

Osobní a citlivé údaje dětí a žáků

Plnění právní povinnosti
(§ 28 odst. 1 písm. i) školského zákona, nařízení
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů, kontrolní orgány, subjekty dle právních předpisů

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Informace o dětech/žácích mimo školní matriku (podněty pro jednání úřadů)

Osobní a citlivé údaje dětí, žáků

Plnění právní povinnosti (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

§ 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

§182a školského zákona)

OSPOD

Poradna

Obec III

Policie ČR

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka

Osobní a citlivé údaje dětí, žáků

Plnění právní povinnosti
(§ 9 až § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Seznamy zákonných zástupců a dalších osob (např. odvádění z MŠ)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Informovaný souhlas,

Oprávněný zájem

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Seznamy žáků (např. organizování akcí, zahraničních zájezdů, soutěží a olympiád)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Informovaný souhlas

Ubytovací zařízení, Dopravce

Organizátor soutěží a olympiád, Cestovní kancelář

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Dokumentace ke školnímu stravování, školní jídelny (např. přihlášky ke stravování, evidence plateb)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje), citlivé údaje

Plnění právní povinnosti
(§ 119 školského zákona, vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (např. vedoucí školní jídelny),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Záznamy ze schůzek a jednání (např. seznámení se školním řádem, třídní schůzky)

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti
(§ 30 školského zákona)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (např. ředitel, určení pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Fotografie, videa za účelem výkonu nebo ochrany práv osob

 

Fotografie, videozáznam

§ 87, § 88 a § 89 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – použití na základě zákona k úřednímu účelu, použití v záležitosti veřejného zájmu

 

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Fotografie, videa z veřejných akcí pořádaných školou pro novinářské či reportážní účely

Fotografie, videozáznam

§ 87, § 88 a § 89 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – zákonná licence pro zpravodajství

Webové stránky školy, nástěnky

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Výtvarná a obdobná díla, hudební díla

Jméno a příjmení žáka

Informovaný souhlas

Webové stránky školy, nástěnky

 

Stížnosti

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti
(§ 175 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Poskytování dotací z operačních programů EU

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Informovaný souhlas

Výjimka v čl. 125 odst. 2 písm. d) a e) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

Poskytovatel dotace

Zprostředkující agentura

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Personální a mzdová dokumentace

Osobní a citlivé údaje zaměstnanců

Plnění smlouvy, plnění právní povinnosti pro účely pracovněprávní, důchodového zabezpečení, nemocenského
a zdravotního pojištění, pro účely daně z příjmu (§ 28 odst. 1 písm. k) školského zákona, zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/2004,
o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů,
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění,
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, č. 120/2001 Sb., exekuční řád, č. 582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění,
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotní pojištění)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pedagogičtí pracovníci),

kontrolní orgány

zpracovatel na základě smlouvy

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti
(§ 24, § 29 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)

Instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Účetní a daňová agenda, zaměstnanecké benefity

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon o daních z příjmů, vyhláška č. 114/2002 Sb.,
o FKSP)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pracovníci), kontrolní orgány, zpracovatel na základě smlouvy

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Smlouvy, evidence smluv, zveřejňování smluv

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Pro splnění smlouvy, plnění právní povinnosti (občanský zákoník)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Dary poskytnuté škole

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Pro splnění smlouvy, plnění právní povinnosti (občanský zákoník, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pracovníci),

kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Spisová služba

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě)

Nepředává se

K dispozici má správce osobních údajů (ředitel školy

určení pracovníci), kontrolní orgány

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)

Výkazy a přehledy

Osobní údaje (adresní a identifikační údaje)

Plnění právní povinnosti (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, organizačně technická opatření)

Česká správa sociálního zabezpečení

Zdravotní pojišťovna

Podle Spisového a skartačního řádu (plánu)