Charakteristika bloku:

Zahrnuje vše, co přináší začátek školního roku,seznamuje děti s novým prostředím MŠ,tzn. s budovou,

zahradou,okolím  školy, všemi  pracovnicemi, které se o ně budou starat. Dále zahrnuje sebeobsluhu, hygienické návyky, stravovací návyky, poznávání své značky, úklid svých věcí, ale i hraček a stavebnic

na své místo, stanovení pravidel společenského a bezpečného chováním styku s dětmi i s dospělými, při hrách, vycházkách, pobytu na školní zahradě pomocí piktogramů nebo obrázků. Společně pomáháme s adaptací dětí na nové prostředí, ve kterém se ocitly bez svých nejbližších, zaměříme se na zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace,poznávání vlastního těla

   

 

Doporučená témata:           1.  Školičko, kdo v tobě bydlí

                                                  2.  Co už umím, co už znám

                                                  3.  Stačí se jen rozhlédnout

 

Kam směřujeme:

 

                     Kompetence k učení:

 

       -  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

       -  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduchých

    pojmů, znaků, symbolů, experimentuje

       -  dovede postupovat podle instrukcí

       -  klade otázky a hledá na ně odpovědi , aktivně si všímá, co se děje kolem něho, 

-  chce porozumět věcem,jevům a dějům, které kolem sebe vidí

-  odhaduje své síly,učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

-  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti  a                                                                                                                 

   záměrně si zapamatuje , při zadané práci dokončí, co započalo.                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Kompetence k řešení problémů:

 

 -  řeší problémy , na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

    /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého

 -  všímá si dění v bezprostředním okolí

 -  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu omylu

 - chápe,že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

 

 

Kompetence komunikativní:

 

- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe,že

  být komunikativní , vstřícné , iniciativní a aktivní je výhodou

- průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci   

  s okolím

                                                                           

        

         Komunikace sociální a personální:

 

      -  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

         rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování,agresivitu,lhostejnost

      -  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

         a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla

         společenského styku, je schopné respektovat druhé,vyjednávat, přijímat a uzavírat

         kompromisy

      -  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně,  

         nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout    

      -  spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné

         povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

      -  chápe, že nespravedlivost, ubližování,ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí

         se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům

         násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

Kompetence činnostní a občanské

 

       -   spoluvytváří  pravidla společného soužití  mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 

           a chápe potřebu je zachovávat

       -   dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na

            zdravé a bezpečné okolní prostředí /přírodní i společenské/

       -   uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat

       -   chápe,že se může o tom, co udělá, rozhodovat  svobodně, ale že za svá rozhodnutí  

            také zodpovídá

 

Dílčí vzdělávací cíle:.

 

-  rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost

-  osvojit si přiměřené praktické dovednosti  vzhledem k věku

-  rozvíjet pozitivní city ve vztahu k okolí, k sobě, k ostatním dětem

-  získávat relativní samostatnost

-  posilovat  prosociální  chování ve vztahu k ostatním /v rodině, v MŠ/

-  rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat,podělit se/, náležet  k tomuto

   společenství

  -  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální - ochraňovat osobní soukromí

      a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i s dospělými

  -  osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci

  -  rozvíjet komunikativní dovednosti /verbální i neverbální/ a kultivovaného projevu

  -  rozvíjet kooperativní dovednosti

  -  osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody

      prostředí

  -  rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné  motoriky,rozvíjet

      fyzické a psychické  zdatnosti

  -  rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat

 

 

 

 

 

                                                                           

 

               Vzdělávací nabídka:

-        lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)

-        manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-        smyslové a psychomotorické hry

-        hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-        jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

-        přležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

-        činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-        příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků
a závislostí

-        artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-        komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

-        samostatný slovní projev na určité téma

-        motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-        smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-        námětové hry a činnosti

-        činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

-        hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

-        činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

-        spontánní hra

-        činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-        cvičení organizačních dovedností

-    cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí   

      záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

-     hry na téma rodiny, přátelství apod.

-        běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-        společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

-        kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách                                                                

-          aktivity podporující sbližování dětí

     -      hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

  -      běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

      -      aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

      -      spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

      -   různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní
             a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

-          setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou    školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

-        hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

-    aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,  

               spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.)  

             v jednání lidí

-        přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

-        aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

 

Očekávané výstupy::     Dítě a jeho tělo

 

 

  - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku  s dospělými i s dětmi

   /zdravit známé děti,dospělé,rozloučit se,poprosit,poděkovat, vzít si slovo, až druhý domluví, požádat

    o pomoc, vyslechnout sdělení,uposlechnout pokyn…/

-  dodržovat pravidla her, hrát fair

-  uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, mohou se chovat neočekávaně, proti

    pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých-  zvládnout sebeobsluhu, základní kulturně      

    hygienické návyky /stravovací,stolování, uklízení po sobě,  oblékání,svlékání,obouvání, osobní hygiena/

-  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém

    prostředí

-  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku /zacházet s předměty denní potřeby,s  

   drobnými pomůckami,tužkami, papírem…/

-  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat

   pořádek,zvládat jednoduché úklidové práce ve třídě i na zahradě/

-  pojmenovat části těla, některé orgány/včetně pohlavních/,znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho

   vývoji

 

                                          Dítě a jeho psychika

 

 

-  pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- domluvit se slovy, gesty, improvizovat

- formulovat otázky, odpovídat

-rozlišovat některé obrazné symboly/obrázky,piktogramy…/, porozumět jejich významu, řídit se jimi

-  popsat situaci /skutečnou i na obrázku/

- záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost

 

- řešit problémy , úkoly a situace

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, vyjádřit je

- rozhodovat o svých činnostech

- vyjádřit  souhlas či nesouhlas , říci ne v nebezpečné situaci

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, povinnosti

 

                                          Dítě a ten druhý

 

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat, respektovat ho

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí  a nálad

- respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se o hračky, pomůcky

- navazovat a udržovat dětská přátelství

- bránit se projevům násilí od jiného dítěte,ubližování, ponižování

- požádat druhého o pomoc pro sebe , pro jiné děti

- spolupracovat s ostatními

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla v chování v mat. škole,doma, na veřejnosti

- dodržovat herní pravidla

 

                                       Dítě a společnost

               

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky                                                                                                                         

 - adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky školy, zvládat změny, které nastaly

 - utvářet si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

 - chovat se zdvořile k lidem, se kterými se setkává

- šetrně zacházet s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby,knížkami

      - vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje , vycházet  mu vstříc, chovat se  citlivě, ohleduplně ke  

   slabšímu, či postiženému dítěti, mít ohledy na druhého, soucítit s ním, nabídnout  pomoc

 - chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé                                                                      

 

                                           Dítě a svět

 

 - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí /doma,MŠ, blízké okolí/

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí /pořádek čistota, třídění odpadů/

 - zvládat běžné činnosti, požadavky na dítě kladené  i  jednoduché praktické situace, které se doma

   a v MŠ opakují, chovat se přirozeně a bezpečně doma, v MŠ, na veřejnosti