Charakteristika  bloku:

Tento blok se zaměřuje na oslavy a svátky, které nás čekají během celého školního roku.

Zaměříme se na podporování tvořivosti na základě vlastních prožitků, a to ve spolupráci s rodinou,coby se mělo projevit v posilování vztahů mezi dětmi, rodinou a školou. 

Budeme děti seznamovat se zvyky a tradicemi v našem regionu, v našem městě jsou to Martinské hody, a k nim patří kyjovský kroj, hodové písničky a tance /spolupráce s dětským folk.souborem Kyjovánek, jehož  jsou některé děti členové/. Hodně času věnujeme vánočním svátkům, připomeneme si vánoční zvyky a tradice počínaje adventem, připravíme předvánoční posezení s rodiči  a zakončíme Tříkrálovou koledou Vánoční období nám nabízí zaměřit se na prosociální  chování - pomoc druhým, úctu k rodině, sounáležitost s ostatními, cizokrajné země, lidé různé pleti.

Legrace a veselí není nikdy dost – takový bude náš Masopust. Velikonoce budou opět zaměřeny

na tradice a zvyky  našeho regionu s povídáním o významu těchto svátků. S jarem přichází také svátek

maminek, potom tatínků a nakonec dětí. Chceme , aby si děti uvědomovaly důležitost rodiny, lásky

v rodině a v životě vůbec.V rámci tohoto bloku učíme děti toleranci  jiných názorů a kultur.

 

Doporučená témata:      1.   Svatý Martin přijíždí

                                             2.   Mikuláši mají sraz

                                             3.   Už je tu zas vánoční čas

                                             4.   Tři králové

                                  5.   Masopust je tady

                                             6.   Velikonoce

                                             7.   Dnes má máma svátek

                                             8.   Dnes má táta svátek

                                             9.   Dnes slavíme my, děti

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence  k učení:

-          má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky, který dítě obklopuje,

o jeho rozmanitostech a proměnách

-          orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-          učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně

si zapamatuje, při zadané práci

-          pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

 Kompetence k řešení problémů:

 

-          přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-          nebojí se chybovat

-          rozlišuje řešení, která jsou funkční /vedoucí k cíli/,a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

 

 

 

 

                                                                   

Kompetence komunikativní:

 

-          ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit

-          dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

/knížky,encyklopedie,počítač,audiovizuální technika, telefon  atp./

-          ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,

sdělení, otázky i odpovědi

-          rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor

 

Kompetence sociální a personální:

 

-          vnímá nespravedlnost,ubližování, agresivitu a lhostejnost

-          napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

-          je schopné respektovat druhé, vyjednávat , přijímat a uzavírat kompromisy

-          samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

-          je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

 

Kompetence činnostní a občanské:

 

-          zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

-          k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

-          dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

-          uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat

-          chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 

-          osvojovat si poznatky a dovednosti k podpoře osobní svobody i pohody prostředí

-          rozvíjet a  užívat všechny smysly

-          rozvíjet řečové schopnosti a jazykové  dovednosti receptivní/vnímání, naslouchání,            porozumění/ i produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů,mluvního projevu, vyjadřování/

-          rozvíjet tvořivost /tvořivé myšlení,řešení problémů, tvořivé sebevyjádření/

-          vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

-          poznávat  sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě /uvědomění si vlastní identity,získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/

-          získávat schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

-          seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému

-          posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině,v mateřské škole,

v dětské herní skupině apod./

-          poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklé

v tomto prostředí

-          rozvíjet schopnost žít ve společenství  ostatních lidí /spolupracovat,spolupodílet se/,přináležet k tomuto společenství /ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/ a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

-          vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitostech , vývoji a neustálých proměnách

-          rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

                                                                          

Vzdělávací nabídka:

-        manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-        konstruktivní a grafické činnosti

-        hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-        činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-        společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

-        vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo

-        přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-        spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

-        smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-        námětové hry a činnosti

-        hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

-        činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

-        činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-        činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

-        estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)

-        sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

-        cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

-        hry na téma rodiny, přátelství apod.

-        výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

-        dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

-        činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

-        běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-        kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

-        společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

-        aktivity podporující sbližování dětí

-        aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

-        hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.

-        činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

-        hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

-        četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

-          přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
     a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

-     tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,

     dramatické  apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování
      a tříbení vkusu

-    receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů,              hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-     aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,  spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

-         hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání     praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

-          aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur       (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

-        sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé)

-        práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-        kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

-        praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

 

                                                                           

                                                                        

 

Očekávané výstupy:                     Dítě a jeho tělo

 

-  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou a hrubou motoriku

-  rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

-  mít povědomí o těle a jeho vývoji /o narození, růstu těla a jeho proměnách/

-  mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby    hledat

    pomoc

-  zacházet s běžnými předměty denní potřeby, pomůckami,nástroji,sportovním náčiním a nářadím,

   výtvarnými  pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními  

   pomůckami

 

                                                     Dítě a jeho psychika

 

-  správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

-  vést rozhovor /naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát

   se

-  učit se nová slova

-  chápat slovní humor a vtip

-  sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

-  utvořit jednoduchý rým

-  poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma

-  přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to,o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

-  naučit se nazpaměť krátké texty ,úmyslně si zapamatovat a vybavit

-  řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

-  nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

-  vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních,výtvarných,

    hudebních, pohybových či dramatických/ i ve slovních výpovědích k nim

-  zorganizovat hru

-  prožívat radost z poznaného

-  těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás i setkávání se s uměním

-  být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 

 

                                                    Dítě a ten druhý

 

-  uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat  stejná práva druhým a respektovat je

-  chápat, že všichni lidé /děti/ mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný /jinak vypadá,jinak se

   chová, něco jiného umí či neumí spod./,  že osobní,resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

-  rozdělit si úkoly s jiným dítětem

-   vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje,vycházet mu vstříc /chovat se citlivě a ohleduplně

    k slabšímu či postiženému dítěti,  mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc/

-  chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby

    požádat druhého o pomoc /pro sebe i pro jiné dítě/

 

 

                                                   Dítě a společnost

 

-  uplatňovat  návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i s dospělými

-  porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad

-  vnímat umělecké a kulturní podněty,pozorně poslouchat,sledovat se zájmem literární,dramatické

   či hudební představení a hodnotit svoje zážitky/ říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo/

-  zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných

 

   dovedností a technik

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

                                                  Dítě a svět

 

-  mít povědomí o širším společenském , věcném, přírodním, kulturním i technickém  prostředí

-  všímat si  změn a dění v nejbližším okolí

-  mít povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích

-  nakládat vhodným způsobem  s odpady /třídění/

-  starat se o rostliny

-  chránit živé tvory, přírodu