Charakteristika bloku:

V tomto integrovaném bloku chceme děti seznamovat s tím, s čím se denně setkávají , ať už doma nebo v mateřské škole,na vycházkách atd .Budou rozeznávat pracovní profese,nářadí a výrobky,materiály ze

kterých jsou vyrobeny,budeme si vyprávět o naší planetě Zemi, čím jí lidé ničí a jak jí můžeme pomáhat,   o světadílech, cizích zemích ,  o naší vlasti, našem městě, zaměříme se na  získávání  znalostí o dopravních prostředcích a jejich využití, částečně ovládat pravidla silničního provozu, chování dětí jako chodců či cyklistů ,na utváření vztahů k životnímu prostředí se zaměřením na živočichy žijící na různých světadílech. Dále se budeme snažit vychovávat s dětí budoucí čtenáře, podporovat zájem o knihy a dětskou literaturu pokračováním dlouhodobého projektu „Celé Česko čte dětem“  ve spolupráci s městskou knihovnou a rodiči.

 

Doporučená témata:   1.  Až já budu velký/á/, bude ze mě...

                                          2.   Naše modrá planeta Země

                                          3.   Doprava kolem nás

                                          4.   Máme rádi zvířata

                                          5.   Když vám nervy pění, zachrání vás čtení

 

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence k učení:

 

-          získanou zkušenost uplatňuje v praktických  situacích a dalším učení

-          hledá odpovědi na otázky, všímá si, co se kolem děje,chce porozumět věcem, jevům a dějům,

které kolem  sebe vidí

-          má elementární poznatky o světě lidí, kultury´přírody i techniky,které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

-          orientuje se v řádu a dění v prostředí, v kterém žije

-          soustředěně pozoruje, objevuje

 

 

Kompetence k řešení problémů:

 

-          všímá si dění i  problémů v nejbližším okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-          řeší samostatně problémy,na které stačí ,náročnější s oporou a pomocí dospělého

 

Kompetence komunikativní:

 

-          průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci

 

Kompetence sociální a personální:

 

-          uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-          spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržuje

dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

-          odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem a také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se jimKompetence činnostní a občanské:

 

-   svou činnost a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

-  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se  odpovědně s ohledem na zdravé  a

   bezpečné okolní prostředí

 

Dílčí vzdělávací cíle:  

                                                                                                                                                                            -   osvojit si přiměřené praktické dovednosti vzhledem k věku

-   osvojit si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře bezpečí

-   rozvíjet a užívat všechny smysly

-   rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní /vnímání, naslouchání/

    porozumění,/ i  produktivní /výslovnost, vytváření pojmů,mluvní projev,vyjadřování/

-   rozvíjet slovně logické /pojmové/ myšlení, paměť, pozornost

-  osvojit  si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet zájem o psanou

    podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné. Hudební, pohybové, dramatické/

-   vytvářet povědomí o prostředí, ve kterém žijeme /přírodní, technické, kulturní/ o jeho

    rozmanitosti, proměnách, vývoji

-  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální

-   ochraňovat osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

-   rozvíjet schopnost sebeovládání

-   seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, tradic a dalšími poznatky z prostředí,

    se dítě  nachází

-   vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, přírodě

 -  rozvíjet  estetický a společenský vkus

-   poznávat jiné kultury

-  rozvíjet  a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání

-   osvojit  si přiměřené praktické dovednosti vzhledem k věku

-  rozvíjet  fyzickou a psychickou zdatnost

-  osvojovat  si poznatky o těle, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-  vytvářet  zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu 

-  rozvíjet  pohybové schopnosti a zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

    /koordinace ruky a oka, pohybu a dýchání/

-  rozvíjet jemnou a hrubou motoriku při práci s různým náčiním,nářadím

-  ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

-  vytvářet povědomí o mezilidských materiálních hodnotách

-  pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, poškozovat a

    ničit

-  vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností a planetou Zemí

- rozvíjet schopnost sebeovládání

- rozvíjet úctu k životu

- získávat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

- rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

- rozvíjet kooperativní dovednosti

- vnímat a přijímat základní hodnoty života, zdravé životní postoje

- rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

- osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči

  o okolí při vytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho

  nebezpečnými vlivy                                                                    

                                                          

 

 

  Vzdělávací nabídka:

-        manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-        smyslové a psychomotorické hry

-        konstruktivní a grafické činnosti

-        hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-        příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků
a závislostí

-        společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

-        samostatný slovní projev na určité téma

-        poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

-        přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-        grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

-        prohlížení a „čtení“ knížek

-        hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

-        činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

-        přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor
o výsledku pozorování

-        záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků
a funkcí

-        motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-        spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

-        smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-        námětové hry a činnosti

-        hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

-        řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

-        hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné
a pojmové)

-        činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

-           hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině                                                                              

-        činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci

-         estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)

      -      sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

    -     běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-         sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry,           výtvarné hry a etudy

-        společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

-        kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

-        hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

-        četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

               běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-        tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování
a tříbení vkusu

-        receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-        setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

-        hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

-        aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

-      hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání  

-        praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání,     řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

-        aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

-        sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

-        poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

-        hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

-        praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

-        práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií                                                     

                                                                                                                                                    

Očekávané výstupy:      Dítě a jeho tělo

         

-  zvládnout správné držení těla

-  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu

   v různém prostředí /zvládat příkazy, házet a chytat míč,užívat různé náčiní,pohybovat se

   ve skupině dětí, na sněhu,na ledu, ve vodě, v písku/

-  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb s hudbou, rytmem

-  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů

-  ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

-  mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,         

    kde v případě potřeby hledat pomoc, kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem

 

                                     Dítě a jeho psychika

 

- učit se nová slova a aktivně je používat /ptát se na slova, kterým nerozumí/

- porozumět slyšenému

- postupovat a učit se  podle  instrukcí a pokynů ve známých a opakujících se situacích  

  /kterým rozumí/, ovládat svoje city a  přizpůsobovat  své chování,odmítat komunikaci, která       

  je mu nepříjemná,

- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

- domluvit se slovy, gesty, improvizovat

- formulovat otázky, odpovídat

- popsat situaci  / skutečnou , podle obrázků/

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku

- naučit se zpaměti krátké texty /reprodukovat říkanky,písničky,pohádky,zvládnout jednoduchou

  dramatickou úlohu/

- porozumět slyšenému /zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných

  větách

- rozlišovat některé obrazné symboly – orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.

- záměrně se soustředit na činnosti, udržet pozornost

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité /podstatné znaky, vlastnosti

  předmětů, charakteristické rysy předmětů, jevů, souvislosti mezi nimi/

- vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech /konstruktivních,

  výtvarných, dramatických/

- řešit problémy, úkoly a situace

- chápat prostorové pojmy, časové pojmy, orientaci prostoru, částečně v čase

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, vyjádřit je

- rozhodovat  o  svých  činnostech

- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v nebezpečné situaci

- uvědomovat si své možnosti /své silné a slabé stránky/

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, povinnosti

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky /slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatické  

- improvizace, hudebně pohybové improvizace/

- zacházet s jednoduchými nástroji, netradičními materiály

- zvládat jednoduché  pracovní úkony

 

                                 Dítě a ten druhý

 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého /obhajovat svůj postoj

  nebo názor,respektovat jiný postoj či názor/

- přijímat a uzavírat kompromisy

- řešit konflikt dohodou

 

                                Dítě a společnost

 

-          pochopit, že každý má ve společnosti /v rodině, ve třídě, v herní skupině / svou roli, podle které je třeba se chovat

-     chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

-     vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /v jednoduchých 

      situacích samostatně, jinak s pomocí/

-     uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně,proti

      proti pravidlům,a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých

 

 

                               Dítě a svět

 

-   být citlivé ve vztahu ve vztahu k přírodě

-   vnímat, že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný,že svět přírody je nekonečně pestrý a

     různorodý

-   uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě ve svém okolí setkávat

-  osvojit si elementární poznatky o svém okolí     

-  mít elementární poznatky  o planetě Zemi, vesmíru…

-   pomáhat pečovat o okolní životní prostředí /starat se o rostliny, keře,chránit přírodu,

    třídit odpad, chránit živé tvory/

-   podporovat aktivity, které chrání životní prostředí

    určitého pravidla, orientovat se v element.  počtu  cca do šesti, chápat číselnou řadu

    v rozsahu první desítky, poznat více, měně, stejně první, poslední/

-   vést rozhovor /naslouchat druhým,vyčkat až druhý dokončí myšlenku/   

-   vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,nápady,pocity,mínění,úsudky ve vhodně 

     formulovaných  větách