Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá v rovině obecných potřeb, přiměřeně věku s ohledem na harmonický rozvoj a individualitu každého jedince. Vybavit dítě pro celoživotní učení vytvořením základů klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Snahou všech zaměstnanců školy je vytvářet podnětná a zajímavá prostředí, ve kterých mohou děti prožívat uspokojení a radost ze všech  činností, vzájemně si  naslouchat a objevovat, samostatně, jako schopní jedinci  uznávaní svým okolím.

 

 II.b/   CÍLE  KONCEPCE  2020-2023

 

Dlouhodobé cíle:

 

Cíl č. 1

Podporovat a doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

 

Cíl č. 2

Rozvíjet osobnost, možnost seberealizace  každého jedince, co největší rozvinutí a uplatnění jeho osobního  potenciálu přirozenou cestou. Záměrem je jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopna zvládat nároky života v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které dítě v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

 

Cíl č. 3

Probouzet v dětech zájem o kladný vztah ke všemu živému i neživému včetně sebe samých. Zprostředkovat dětem získávání prvotních informací o životním prostředí. Učit děti samostatně (individuálně i v týmu) aktivně a tvořivě myslet a jednat.

 

Cíl č. 4

Snažit se pro děti, rodiče, pracovnice, partnerské organizace  vytvořit  v mateřské škole prostředí pohody, porozumění, přátelství, vzájemné pomoci a soudržnosti, zapojit  rodiče do příprav společných akcích dětí  a rodičů i dalších společných projektů.

 

Cíl č. 5

Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a umožnit tak dítěti dospět k optimální úrovni osobního rozvoje a učení.

 

Cíl č. 6

Při přípravě předškoláků  na vstup  do ZŠ a diagnostice dětí využíváme knihu J. Bednářové Diagnostika dítěte předškolního věku a Klokanův kufr.

Využíváme pracovní listy, testy, úkoly…týkající se sluchového, zrakového vnímání, koncentrace, paměti, grafomotoriky…/, dále budeme podporovat  zájem o kreslení,  malování, zájem o knihy.

Seznámíme rodiče předškoláků s metodami, které budeme podle této knihy používat  a také s  tzv. „Desaterem  pro rodiče předškoláků“

  • Dítě by mělo být dostatečně samostatně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé
  • Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze
  • Dítě  by mělo zvládat přiměřené jazykové  a řečové dovednosti
  • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace
  • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť
  • Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné 
  • Dítě by mělo být schopné vnímat přiměřené kulturní podněty, projevovat se v tvořivých činnostech
  • Dítě by se mělo přiměřeně orientovat ve svém prostředí