Kritéria přijetí dětí

 

do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova (dále jen MŠ) 

pro zápis na školní rok 2020/2021

 

    O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy.

    V případě, že je k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok přihlášeno více dětí, než kolik může  mateřská škola přijmout (s ohledem na kapacitu MŠ, podmínky pedagogické i hygienické a v souladu s cíli předškolního vzdělávání), rozhoduje o přijetí dětí ředitel mateřské školy na základě kritérií uvedených v následující tabulce.

 

číslo kritéria

Věk dítěte

POČET BODŮ

1

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 12. 2020 s trvalým pobytem v Kyjově v příslušném školském obvodu (dítě přijímané podle §34, odst. 3 Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

205

2

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Kyjově v příslušném školském obvodu (dítě přijímané podle §34, odst. 3 Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

120

3

Dítě, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2020

120

4

Dítě, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2020

100

5

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2020

90

6

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději dne 31. 12. 2020

60

7

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2021

1

8

Trvalý pobyt v Kyjově mimo školský obvod

73

9

Trvalý pobyt mimo Kyjov

1

10

Dítě, přihlášené k celodenní docházce od září 2020

5

11

Dítě s omezenou docházkou méně než 6,5 hodiny denně, nebo k docházce pouze na část školního roku

1

12

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte a bude pokračovat ve školním roce 2020-21

7

 

Děti jsou přijímány v pořadí podle získaného počtu bodů až do naplnění kapacity MŠ. Při shodném počtu bodů u více dětí se upřednostní starší dítě, v případě stejného stáří se provede výběr losováním.

Mateřskou školu si mohou zákonní zástupci zvolit dle vlastního uvážení.

Mgr. Marta Hudečková, ředitelka školy