Naše mateřská škola je jednotřídní, navštěvuje ji 25 dětí ve věku od 3 do 7 let. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích, které se během celého dne vyskytnou. Využíváme různých forem vzdělávání – vyvážené spontánní a řízené aktivity,specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Při tomto učení vycházíme z aktivní účasti dítěte, které je založeno na smyslovém vnímání a prožitkovém učení , zpravidla skupinově a individuálně. Využíváme také frontálních, relaxačních činností.
Snažíme ze omezovat učení s předáváním hotových poznatků a slovních poučení.Všechny činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti.
Nabízíme dětem , ale i jejich rodičům standartní a z části i nadstandartní péči, což je na jednotřídní mateřské škole občas velmi náročné.
 
Nabídka aktivit a činností:
 

ANGLIČTINA v pohybu a POVÍDÁLEK - kroužek logopedické prevence

Kroužky realizuje společnost RYTMIK (rytmik-krouzky.cz). Kroužky jsou určeny přihlášeným dětem z naší MŠ.

DOVEDNÉ RUČIČKY-výtvarné a pracovní činnosti
Pod vedením pí.uč. Pavly Stebnické. Činnosti rozvíjející opět talent, zručnost, fantazii, procvičující jemnou i hrubou motoriku. Probíhá 1x za 14 dní v MŠ.
V letech 2020 - 2023 budeme pracovat se ŠVP a TVP pod názvem „Skřítek Vítek ve školce".
Vzdělávací obsah je zpracován do 7 integrovaných bloků – témat. V tematických blocích jsou plněny konkrétní cíle, které je nutno vymezit, naplánovat a pak naplňovat konkrétními činnostmi. Každý tematický blok obsahuje další podtémata, která jsou dále podrobně rozpracovávána do průběžných cílů, které jsou plněny v průběhu celého dne v různých činnostech a dotýkají se především sebeobsluhy, hygieny, chování, vůle, morální společenské hodnoty.
Po prvním roce práce s ním a podrobné analýze dochází k některým změnám, které povedou k zefektivnění práce hlavně v oblasti návaznosti a časové posloupnosti v jednotlivých tématech a zjednodušíme si i písemné záznamy v našich materiálech.