Charakteristika bloku:

Připomeneme si znaky léta, zaměříme se na přírodu živou i neživou /např.sbírání bylinek a jejich sušení, zkoumání a pozorování hmyzu lupou, jejich porovnávání v encyklopediích, atlasech/, ale i na léto jako čas dovolených, výletů, odpočinku, otužování sluncem a vodou. Připomeneme si nebezpečí, které nám může v přírodě hrozit – neznámé prostředí, bodavý hmyz…, s blížícím se koncem školního roku si zopakujeme pomocí soutěží a her, co jsme se

naučili, připravíme společné odpoledne dětí a rodičů na školnízahradě s pasováním školáků a táborákem.

Doporučená témata:                   1.   A já brouček sekal souček

                                                          2.   Vítek na louce i v lese

                                                          3.   Vítek se těší na prázdniny

 

Integrované bloky III., IV., V.a VI. mají společné téma – sledování změn, souvisejících se  střídáním čtyř očních období, proto jsou další části /kompetence, dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy/ společné.

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence k učení:

 

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá,co se kolem děje,chce porozumět věcem , jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
 • má elementární poznatky o světě přírody, která je obklopuje

 

Kompetence k řešení problémů:

 

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí
 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 

Kompetence komunikativní:

 

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
 • slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 

Kompetence sociální a personální:

 

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • umí odmítnout nevhodné chování i komunikaci, která je nepříjemná
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, a také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 

Kompetence činnostní a občanské:

 

 • svoji činnost a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se ohleduplně a odpovědně k okolnímu prostředí
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit