Charakteristika bloku:

Zahrnuje vše, co přináší začátek školního roku,seznamuje děti s novým prostředím MŠ, tzn. s budovou, zahradou, okolím  školy, všemi  pracovnicemi, které se o ně budou starat. Dále zahrnuje rozvíjení  sebeobsluhy, hygienických a stravovacích návyků, poznávání své značky, úklid svých věcí, ale i hraček a stavebnic na své místo, stanovení pravidel společenského a bezpečného chováním ve styku s dětmi i s dospělými, při hrách, vycházkách, pobytu na školní zahradě pomocí piktogramů nebo obrázků. Společně pomáháme s adaptací dětí na nové prostředí, ve kterém se ocitly bez svých nejbližších, zaměříme se na zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace, poznávání vlastního těla. 

   

 

Doporučená témata:           1.  Do školky jdu velmi rád, s každým budu kamarád

                                                  2.  Vítek poznává děti a školku

                                                  3.  Co už Vítek zná a umí

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence k učení:

 

§  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

§  pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduchých pojmů, znaků, symbolů, experimentuje

§  dovede postupovat podle instrukcí

§  klade otázky a hledá na ně odpovědi , aktivně si všímá, co se děje kolem něho, 

§  chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

§  odhaduje své síly,učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

§  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti  a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo

 

 

Kompetence k řešení problémů:

 

§  řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého

§  všímá si dění v bezprostředním okolí

§  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu omylu

§  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

 

Kompetence komunikativní:

 

§  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

§  v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní , vstřícné , iniciativní a aktivní je výhodou

§  průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s

okolím

 

Kompetence sociální a personální:

 

§  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování,agresivitu,lhostejnost

§  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

§  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně,  

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout    

§  spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

§  chápe, že nespravedlivost, ubližování,ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou,

§  dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 

 

Kompetence činnostní a občanské

 

§  spoluvytváří  pravidla společného soužití  mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

§  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí /přírodní i společenské/

§  uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat

§  chápe,že se může o tom, co udělá, rozhodovat  svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá