Charakteristika  bloku:

 

Tento blok se zaměřuje na oslavy a svátky, které nás čekají během celého školního roku.

Zaměříme se na podporování tvořivosti na základě vlastních prožitků, a to ve spolupráci s rodinou, což by se mělo projevit v posilování vztahů mezi dětmi, rodinou a školou. 

Budeme děti seznamovat se zvyky a tradicemi v našem regionu, v našem městě jsou to Martinské hody, a k nim patří kyjovský kroj, hodové písničky a tance /spolupráce s dětským folk.souborem Kyjovánek, jehož jsou některé děti členové/. Hodně času věnujeme vánočním svátkům, připomeneme si vánoční zvyky a tradice počínaje adventem, připravíme předvánoční posezení s rodiči  a zakončíme Tříkrálovou koledou. Vánoční období nám nabízí zaměřit se na prosociální  chování - pomoc druhým, úctu k rodině, sounáležitost s ostatními, cizokrajné země, lidé různé pleti.

Legrace a veselí není nikdy dost – takový bude náš Masopust. Velikonoce budou opět zaměřeny

na tradice a zvykynašeho regionu s povídáním o významu těchto svátků. S jarem přichází také svátek maminek, potom tatínků a nakonec dětí, tedy i celé rodiny. Chceme , aby si děti uvědomovaly důležitost rodiny, lásky v rodině a v životě vůbec. V rámci tohoto bloku učíme děti tolerancijiných názorů a kultur.

 

Doporučená témata:      1.   Na svatého Martina, kouřívá se z komína.

                                             2.   Mik, Miku, Mikuláš.

                                             3.   Vánoce, Vánoce přicházejí.

                                             4.   Na Tři krále…

                                             5.   Masopust je tu.

                                             6.   Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček…

                                             7.  Mám rád mámu, tátu.

                                              9.  Všechny děti oslavují.

Kam směřujeme:

 

Kompetence  k učení:

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně

si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

 Kompetence k řešení problémů:

 

 • přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, využívá přitom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční /vedoucí k cíli/, a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

 

Kompetence komunikativní:

 

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

/knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon  atp./

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 

Kompetence sociální a personální:

 

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • je schopné respektovat druhé, vyjednávat , přijímat a uzavírat kompromisy
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

 

Kompetence činnostní a občanské:

 

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu