Charakteristika bloku:

V tomto integrovaném bloku chceme děti seznamovat s tím, s čím se denně setkávají , ať už doma nebo v mateřské škole,na vycházkách atd . Budou rozeznávat pracovní profese,nářadí a výrobky,materiály ze kterých jsou vyrobeny, budeme si vyprávět o naší planetě Zemi, čím jí lidé ničí a jak jí můžeme pomáhat, o světadílech, cizích zemích, o naší vlasti, našem městě, zaměříme se na získávání  znalostí o dopravních prostředcích a jejich využití, částečně ovládat pravidla silničního provozu, chování dětí jako chodců či cyklistů ,na utváření vztahů k životnímu prostředí se zaměřením na živočichy žijící na různých světadílech a kolem nás.  Dále se budeme snažit vychovávat z dětí budoucí čtenáře, podporovat zájem o knihy a dětskou literaturu pokračováním dlouhodobého projektu „Celé Česko čte dětem“  ve spolupráci s městskou knihovnou a rodiči.

 

Doporučená témata:    1.  Až já budu velký/á/, bude ze mě …

                                          2.   Mám rád naši planetu

                                          3.   Umím správně přecházet

                                          4.   Vítek a zvířátka

                                          5.   Vítek a knižní skřítci

 

 

Kam směřujeme:

 

Kompetence k učení:

 

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických  situacích a dalším učení
 • hledá odpovědi na otázky, všímá si, co se kolem děje,chce porozumět věcem, jevům a dějům,
 • které kolem  sebe vidí
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách
 • orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • soustředěně pozoruje, objevuje

 

Kompetence k řešení problémů:

 

 • všímá si dění i  problémů v nejbližším okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • řeší samostatně problémy, na které stačí, náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

 

Kompetence komunikativní:

 

 • ovládá řeč, vhodně formuluje věty, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému.
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci.
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, atp)
 • ví, že se lidé dorozumívají cizími jazyky a že je možné se je učit.

 

Kompetence sociální a personální:

 

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

 

Kompetence činnostní a občanské:

 

 • svou činnost a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem a také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se jim
 • chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce a úsilí druhých
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činnost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se  odpovědně s ohledem na zdravé  a bezpečné okolní prostředí